ALGEMENE VERHUURVOORWAARDEN

1.Betaling:
1.1 Binnen 1 week na de ontvangst van deze overeenkomst, zal huurder(-ster)een bedrag van
maximaal 50% van de totale huursom aan verhuurder(-ster) vooruit betalen. Het resterende bedrag van de huursom zal uiterlijk 2 weken voor het ingaan van de huurdatum worden betaald.
1.2 De huurovereenkomst wordt gesloten onder de ontbindende voorwaarde dat de huurder
(-ster) de aanbetaling niet binnen 7dagen na ontvangst van de huurovereenkomst aan de verhuur-der(-ster) zal hebben voldaan.
1.3 De huurovereenkomst wordt gesloten onder de ontbindende voorwaarde dat de huurder
(-ster) het restant bedrag niet binnen 2 weken voor aanvang van de huurtermijn voldaan heeft.
2.Rechten en verplichtingen verhuurder(-ster):
2.1 Verhuurder(-ster) heeft zich door ondertekening van deze overeenkomst verplicht het gehuurde op het overeengekomen tijdstip zindelijk en in goede staat aan huurder(-ster) op te leveren.
2.2 Verhuurder(-ster) mag in de meubilering en stoffering van de verhuurde ruimte na ondertekening van de huurovereenkomst geen wijziging meer aanbrengen tenzij dit een verbetering t.o.v. de voor-gaande situatie betreft/beoogt.
2.3 Verhuurder(-ster) is verplicht op zijn/haar kosten voor het gehuurde met inventaris, mede ten behoeve van de huurder(-ster) een deugdelijke brandverzekering af te sluiten.
3.Rechten en verplichtingen huurder(-ster):
3.1 Huurder(-ster) verklaart zich met ligging, inrichting en behoorlijke staat van onderhoud van het gehuurde volstrekt bekend.
3.2 Huurder(-ster) mag het gehuurde niet aan derden in huur of gebruik afstaan, noch daarin meer personen doen overnachten dan bij deze overeenkomst overeengekomen, tenzij met schriftelijke toestemming van verhuurder(-ster). Bij overschrijding (zonder toestemming) van het genoemde maximaal aantal personen wordt de huurprijs verhoogd per boventallige persoon, tenzij de verhuur-der(-ster) ontbinding van de overeenkomst verlangt.
3.3 De huurder(-ster) zal het gehuurde als een goed huisvader gebruiken en het netjes en proper bewonen, waarbij hij/zij aansprakelijk is voor de schade aan het gehuurde, inclusief de schade of het verlies van (een deel van) de inventaris, veroorzaakt tijdens de huurperiode, tenzij de huurder(-ster) aannemelijk maakt, dat de schade aan hem/haar gezinsleden of gasten niet kan worden toegere-kend. Op het schadebedrag wordt in mindering gebracht het bedrag dat krachtens enige verzekering wordt uitgekeerd.
3.4 Huurder(-ster) verbindt zich na afloop van het huurtermijn het huurobject met de zich daarin be-vindende inventaris schoon af te leveren.
3.5 Huisdieren mogen alleen worden meegebracht na voorafgaande schriftelijke toestemming van de verhuurder(-ster). Hiervoor worden dan extra kosten in rekening gebracht.
3.6 Huurder(-ster) zal het gehuurde uitsluitend als vakantieverblijf mogen gebruiken en met name daarin geen beroep of bedrijf mogen uitoefenen.
3.7 Het is verboden in het huurobject andere toestellen voor kook -of was doeleinden te gebruiken dan die welke daarin door verhuurder(-ster) zijn aangebracht of geplaatst.
3.8 Huurder(-ster) zal tenzij anders is overeengekomen zelf linnengoed meebrengen.
3.9 Het is de huurder(-ster) verboden door het maken van muziek of lawaai overlast te veroorzaken aan andere bewoners van het hof.
3.10 Het is verboden om in het gehuurde en buiten op het gehele hof te roken.
Schade veroorzaakt door sigaretten en of andere brandende (gebruik)voorwerpen zijn voor rekening van de huurder(-ster).
3.11 Huurder(-ster) huurt betreffende huisje en bijbehorende tuin, rest van het hof is privéterrein ten-zij anders wordt aangegeven / overeengekomen.
3.12 Auto´s van huurder(-ster) moeten op het daarvoor bestemde terrein blijven staan en mogen niet bij de huisjes geparkeerd worden.
4.Algemene bepalingen:
4.1 Het ter beschikking stellen van het huurobject aan de huurder(-ster) geschiedt door overhandi-ging van de huissleutels, nadat de volle huursom aan de verhuurder(-ster) is voldaan.
4.2 Eventuele klachten met betrekking tot het gehuurde dienen direct bij de aanvang van de huurter-mijn met de verhuurder(-ster) te worden opgenomen, om zo de verhuurder(-ster) in de gelegenheid te stellen een en ander zo mogelijk onmiddellijk op te lossen. De huurder(-ster)
is verplicht die stappen te ondernemen die van hem/haar verlangd kunnen worden om mogelijke schade te beperken.
4.3 Een evt. bijdrage in de verwarmingskosten door de huurder(-ster) dient vooraf te worden over-eengekomen. Echter excessief verbruik van gas, water en elektriciteit kunnen aanleiding zijn om deze toch door te rekenen aan de huurder(-ster).
4.4 De verhuurder(-ster)is, tenzij dit aan zijn/haar opzet of grove schuld is te wijten, niet aansprake-lijk voor diefstal, beschadiging, letsel en/of ongevallen met betrekking tot goederen of personen, veroorzaakt tijdens of ten gevolge van het verblijf in de gehuurde accommodatie.
5.Annuleren:
5.1 Indien de huurovereenkomst (nadat deze definitief geworden was door het voldoen van de aanbe-taling) wordt geannuleerd door de huurder(-ster), dat wil zeggen door de huurder(-ster) wordt opge-zegd, kan door huurder(-ster) geen aanspraak gemaakt worden op het terugvorderen van de aanbe-taling.
Indien de huurder(-ster) het gehuurde voortijdig verlaat dan wel indien de huurder(-ster) nalaat het gehuurde te betrekken vóór 18.00 uur op de dag waarop de huurtermijn haar aanvang neemt zonder vooraf berichtgeving aan de verhuurder(-ster), kan door huurder(-ster)
geen aanspraak gemaakt worden op het terugvorderen van de aanbetaling en/of van de restant beta-ling van de verschuldigde huursom.
5.2 Huurder(-ster) dient zelf zorg te dragen voor een annuleringsverzekering.